การใช้งาน
บริษัทเราได้ทำการแบ่งประเภทการใช้งานไว้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE ทั้งหมด