การใช้งาน
บริษัทเราได้ทำการแบ่งประเภทการใช้งานไว้ดังนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE